Obavijest o Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Dana 27. svibnja 2016. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je Rješenje kojim se kreditnoj instituciji BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d., Split, 114. brigade 9, OIB: 25351138943, privremeno zabranjuje pružanje i obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. ZTK, kao i raspolaganje svim financijskim instrumentima i novčanim sredstvima klijenata u sklopu svih investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga.

Između ostalog Rješenjem se nalaže da BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. bez odgode:

 a) o ovom Rješenju obavijesti sve klijente kojima pruža investicijske i/ili pomoćne usluge iz članka 5. ZTK,

b) poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se transakcije nenamirene do zaprimanja ovoga Rješenja namirile zaključno sa 27.5.2016. godine,

c) po uređenju međusobnih odnosa s klijentima kojima je pružala uslugu skrbništva, izvrši isporuku financijskih instrumenata sukladno instrukciji klijenata, a koji su pohranjeni na skrbničkim računima u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ili kod ostalih trećih strana kod kojih pohranjuje financijske instrumente u sklopu pružanja navedene usluge,

d) po izvršenju naloženih mjera iz podtočaka a) i c) ove točke obavijesti Agenciju.