Javni poziv na upis novih redovnih dionica u drugom krugu

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
objavljuje
JAVNI POZIV
NA UPIS 249.878 NOVIH REDOVNIH DIONICA
BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE, dioničkog društva,
U DRUGOM KRUGU UPISA

 
Glavna skupština BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, 114. brigade 9, OIB: 25351138943, donijela je 19. veljače 2016. Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu izdavanjem redovnih dionica.

Temeljem navedene Odluke, temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 50.286.300,00 kuna za iznos do najviše 25.000.000,00 kuna na iznos do najviše 75.286.300,00 kuna i to uplatom u novcu, izdavanjem do najviše 250.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 25.000.000,00 kuna. Nove redovne dionice upisuju se i uplaćuju po nominalnoj vrijednosti dionica, u iznosu od 100,00 kn po dionici.

Izdanje novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u oba kruga upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 125.000 novih dionica.

Dionice se izdaju u prvom krugu uz korištenje iznimke od objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz odredbe članka 351. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala, a u drugom krugu uz korištenje iznimke od objave prospekta iz odredbe članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala, tako da Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja novih dionica.

Ovim javnim pozivom Banka poziva sve zainteresirane ulagatelje na upis i uplatu preostalih 249.878 novih redovnih dionica.

Ovim javnim pozivom Banka obavještava ulagatelje kako slijedi:

1. Upis i uplata novih dionica obavlja se u dva kruga. U prvom krugu pravo upisa i uplate dionica imali su postojeći dioničari (pravo prvenstva u skladu s člankom 308. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima) koji su imali evidentirane dionice Banke na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala tj. na dan 19.02.2016.g. Vlastite dionice ne daju pravo sudjelovanja u postupku povećanja temeljnog kapitala. Prvi krug upisa novih dionica trajao je 14 dana, odnosno od 23.02. 2016. od 12:00 sati do 07.03.2016. do 12:00 sati, a uplate su se vršile od 08.03.2016. godine od 12:00 sati do 12.03.2016. godine do 12:00 sati. Postojeći dioničari su u prvom krugu upisali i uplatili sveukupno 122 nove dionice Banke.

2. Za upis i uplatu u drugom krugu preostalo je 249.878 novih dionica Banke, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 24.987.800,00 kn.

3. U drugom krugu pravo upisa dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu (preostale dionice) imaju ulagatelji koji će za upisane dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 kuna po ulagatelju, tj. svaki pojedini ulagatelj obvezan je upisati i uplatiti najmanje 8.000 ili više komada redovnih dionica Banke. Sve upisnice kojima se upisuje manje neće biti uzete u obzir i razmatrane.

Drugi krug upisa počinje teći 15. ožujka 2016. godine od 12:00 sati do 19. ožujka 2016. godine do 12:00 sati.
U slučaju viška upisanih dionica u drugom krugu, prednost će se utvrđivati prema redoslijedu upisa, te uplate dionica. Zadnji upisnici, odnosno zadnji uplatitelji bit će isključeni iz ovog izdanja.

4. Nove dionice upisuju se pisanom izjavom – Upisnicom u tri primjerka. Nove dionice upisuju se i uplaćuju po nominalnoj vrijednosti dionice, odnosno u iznosu od 100,00 kuna.
Upis dionica obavit će se u sjedištu Banke radnim danima, uključujući i subotu, u vremenu od 08:00 sati do 12:00 sati, na adresi:

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
21000 Split
114. brigade 9
Tel: 385 21 540 280
Fax: 385 21 368 448
e-mail: info@bsd.hr

Prilikom upisa novih dionica, ulagatelji su dužni uz Upisnicu priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice upisnika i/ili osobe ovlaštene za zastupanje upisnika.
5. Upisane dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku od pet dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica u drugom krugu, odnosno od 21. ožujka 2016. godine od 12:00 sati do 25. ožujka 2016. godine do 12:00 sati, na račun Banke za posebne namjene broj IBAN: HR5241090061324000013, s pozivom na OIB ulagatelja, u kunama. Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist navedenog računa do 25.03.2016. do 12:00 sati. Dioničari se trebaju samostalno informirati kod kod institucije koja vrši uplatu glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedenom ralčunu do 25.03.2016. do12:00 sati. Svaki ulagatelj snosi rizik provedbe naloga za plaćanje koji daje svojoj poslovnoj banci.

6. U slučaju da se na upis i uplatu novih dionica javi banka skrbnik, banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu, prezimenu ili tvrtki, adresi prebivališta ili sjedišta, te OIB krajnjeg imatelja dionice (stvarni dioničar) na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu dionica. Navedeno je u skladu s odredbom članka 30. st. 7. Zakona o kreditnim institucijama, budući da ako se dionice kreditne institucije vode na skrbničkom računu, skrbnički račun mora glasiti na ime.

7. Ako postojeći dioničar upiše nove dionice, ali ih ne uplati u roku za uplatu u II. krugu, smatrat će se da ih nije upisao. Sve upisane dionice moraju se uplatiti u cijelosti. U slučaju da neki od ulagatelja ne uplati u roku za uplatu cjelokupni iznos upisanih dionica, neće ostvariti pravo na upis niti jedne dionice te će se njegova upisnica smatrati nevažećom.
U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Banka će u roku od 7 dana nakon isteka posljednjeg roka za uplatu dionica u drugom krugu vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima na broj računa koji navedu u Upisnici. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Banke do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

8. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD, s oznakom koju dodjeljuje SKDD.
Svaka nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Banke te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Banke sukladno zakonu i statutu Banke od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Banke u sudski registar.
Nove redovne dionice sudjeluju u dobiti Banke za poslovnu 2016. godinu.
Nove dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Banke bude provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

9. Skreće se pažnja ulagateljima da je za stjecanje kvalificiranog udjela od 10% u kapitalu Banke ili za stjecanje jednako ili više od 20 posto, 30 posto, odnosno 50 posto udjela u kapitalu Banke, prema članku 24. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, ulagatelj u obvezi do isteka roka upisa i uplate pribaviti odnosno imati prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

10. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja novih dionica, odnosno o broju novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u oba kruga upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 125.000 novih dionica. Tako utvrđeni ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Banke izdavanjem novih dionica. Uprava Banke će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.
U slučaju da se ne ostvari upis i uplata u navedenom postotku, izdanje dionica će se smatrati neuspjelim, a uplaćena sredstva vratit će se ulagateljima u roku 10 dana po isteku roka za upis i uplatu dionica u drugom krugu, i to na njihove račune kod banaka. Ulagatelji nemaju pravo na kamatu za vrijeme u kojem su se njihova sredstva nalazila na računu kod Banke, niti će Banka snositi troškove platnog prometa ili bilo koje troškove po osnovi izvršenja transakcije koje je imao ulagatelj.

11. Uspješnost upisa i uplate novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica u II. krugu, u idućem roku od tri dana.

12. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala odnosno do 19. veljače 2017., Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćana ulagateljima bez odlaganja i bez kamata. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

13. Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu novih dionica ulagatelji mogu zatražiti u sjedištu Banke, na telefon 385 21 540 280 ili e-mail: info@bsd.hr.


14. Ovaj javni poziv objavljuje se u dnevnim novinama Večernji list i na mrežnoj stranici Banke.

U Splitu, 14.03.2016. godine


BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.