Javni poziv dioničarima na upis novih redovnih dionica u prvom krugu

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
objavljuje
JAVNI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE, dioničkog društva,
NA UPIS NAJVIŠE 250.000 NOVIH REDOVNIH DIONICA U PRVOM KRUGU UPISA

Glavna skupština BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, 114. brigade 9, OIB: 25351138943 donijela je 19. veljače 2016. Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu izdavanjem redovnih dionica. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica u skladu s člankom 308. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Dionice se izdaju uz korištenje iznimke od objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja novih dionica.

Temeljem navedene Odluke, temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 50.286.300,00 kuna za iznos do najviše 25.000.000,00 kuna na iznos do najviše 75.286.300,00 kuna i to uplatom u novcu, izdavanjem do najviše 250.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 25.000.000,00 kuna. Nove dionice se izdaju za nominalni iznos.

Nove dionice, koje su predmet ovog javnog poziva, daju dioničarima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom vrijednosnog papira SDBA-R-A.

Ovaj javni poziv upućen je isključivo postojećim dioničarima Banke koji imaju evidentirane dionice Banke na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala tj. na dan 19.02.2016.g. Vlastite dionice ne daju pravo sudjelovanja u postupku povećanja temeljnog kapitala.
Ovim javnim pozivom Banka obavještava postojeće dioničare kako slijedi:

Upis i uplata novih dionica obavlja se u maksimalno dva kruga, i to:

1. U prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari. Prvi krug upisa novih dionica traje 14 dana, odnosno od 23.02. 2016. od 12:00 sati do 07.03.2016. do 12:00 sati.

2. Postojećim dioničarima omogućit će se pravo na upis i uplatu do 100% ukupnog broja novih dionica tj. 250.000 dionica.

3. Postojeći dioničari upisuju dionice razmjerno udjelu njihovih dionica u postojećem temeljnom kapitalu Banke, ne računajući vlastite dionice Banke. Maksimalni broj dionica koje postojeći dioničar može upisati u prvom krugu dobiva se na način da se ukupan broj novih dionica od 250.000 dionica podjeli s 502.863 (ukupan broj postojećih dionica) umanjeno za broj vlastitih dionica, te pomnoži s brojem dionica koje postojeći dioničar ima na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala. U slučaju da opisani izračun ne rezultira cijelim brojem, rezultat se zaokružuje na prvi niži cijeli broj.

4. Nove dionice upisuju se pisanom izjavom – Upisnicom u tri primjerka. Nove dionice upisuju se i uplaćuju po nominalnoj vrijednosti dionice, odnosno u iznosu od 100,00 kuna.
Upis dionica obavit će se u sjedištu Banke radnim danima, uključujući i subotu, na adresi:

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
21000 Split
114. brigade 9
Tel: 385 21 540 280
Fax: 385 21 368 448
e-mail: info@bsd.hr

Prilikom upisa novih dionica, upisnici su dužni uz Upisnicu priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice upisnika i/ili osobe ovlaštene za zastupanje upisnika.
5. Postojeći dioničari dužni su upisane dionice uplatiti u roku od pet dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica u I. krugu, odnosno od 08.03.2016. godine od 12:00 sati do 12.03.2016. godine do 12:00 sati, na račun Banke za posebne namjene broj IBAN: HR5241090061324000013, s pozivom na OIB upisnika, u kunama. Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do 08.03.2016. do 12:00 sati. Dioničari se trebaju samostalno informirati kod kod institucije koja vrši uplatu glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedenom ralčunu do 08.03.2016. do12:00 sati.

U slučaju da dionice Banke za račun dioničara drži banka skrbnik, upis novih dionica može izvršiti odnosno Upisnicu popuniti i poslati banka skrbnik ili dioničar kojem je banka skrbnik izdala odgovarajuću punomoć za upis. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

6. Ako postojeći dioničar upiše nove dionice, ali ih ne uplati u roku za uplatu u I. krugu, smatrat će se da ih nije upisao. Sve upisane dionice moraju se uplatiti u cijelosti. U slučaju da neki od dioničara ne uplati u roku za uplatu cjelokupni iznos upisanih dionica, neće ostvariti pravo na upis niti jedne dionice te će se njegova Upisnica smatrati nevažećom.
U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih dioničara, Banka će u roku od 7 dana nakon isteka posljednjeg roka za upis i uplatu dionica u prvom krugu vratiti preplaćena sredstva tim dioničarima na broj računa koji navedu u Upisnici.
Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je dioničar imao po osnovi izvršenja transakcije niti će dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Banke do trenutka povratka navedenih sredstava dioničaru.

7. Skreće se pažnja dioničarima da je za stjecanje kvalificiranog udjela od 10% u kapitalu Banke ili za stjecanje jednako ili više od 20 posto, 30 posto, odnosno 50 posto udjela u kapitalu Banke, prema članku 24. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, ulagatelj u obvezi do isteka roka upisa i uplate pribaviti odnosno imati prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

8. U drugom krugu pravo upisa dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu (preostale dionice) imaju ulagatelji koji će za upisane dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 kuna po ulagatelju, tj. svaki pojedini ulagatelj obvezan je upisati i uplatiti najmanje 8.000 ili više komada redovnih dionica Banke.
Drugi krug upisa počinje teći 15. ožujka 2016. godine od 12:00 sati do 19. ožujka 2016. godine do 12:00 sati, s tim da će u javno objavljenom pozivu na upis dionica u II. krugu biti detaljno naznačeno: mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica, ukupan broj dionica ponuđenih u II. krugu te rok uplate upisanih dionica u II. krugu.
U slučaju viška upisanih dionica u drugom krugu, prednost će se utvrđivati prema redoslijedu upisa, te uplate dionica. Zadnji upisnici, odnosno zadnji uplatitelji bit će isključeni iz ovog izdanja.

9. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD, s oznakom koju dodjeljuje SKDD.
Svaka nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Banke te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Banke sukladno zakonu i statutu Banke od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Banke u sudski registar.
Novre redovne dionice sudjeluju u dobiti Banke za poslovnu 2016. godinu.
Nove dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Banke bude provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

10. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja novih dionica, odnosno o broju novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u oba kruga upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 125.000 novih dionica. Tako utvrđeni ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Banke izdavanjem novih dionica. Uprava Banke će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica.
U slučaju da se ne ostvari upis i uplata u navedenom postotku, izdanje dionica će se smatrati neuspjelim, a uplaćena sredstva vratit će se ulagateljima u roku 10 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, i to na njihove račune kod banaka. Ulagatelji nemaju pravo na kamatu za vrijeme u kojem su se njihova sredstva nalazila na računu kod Banke, niti će Banka snositi troškove platnog prometa ili bilo koje troškove po osnovi izvršenja transakcije koje je imao ulagatelj.

11. Uspješnost upisa i uplate novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica u II. krugu, u idućem roku od tri dana.

12. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala odnosno do 19. veljače 2017., Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćana upisnicima bez odlaganja i bez kamata. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

13. Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu novih dionica dioničari mogu zatražiti u sjedištu Banke, na telefon 385 21 540 280 ili e-mail: info@bsd.hr.

14. Ovaj javni poziv objavljuje se u dnevnim novinama Večernji list i na mrežnoj stranici Banke.

U Splitu, 22.02.2016. godine


BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.